خوش آمدید, میـهمان محـترم ( ثبت نام در سايت | ورود )

تماس با ما

از اینکه سایت ما مورد بازدید شـما قرار گرفت از شـما سپاسـگزاریم . به عنوان مـسـئول سایـت ایران مزایده بسیار مایلم به اسـتحضـار شـما برسـانم که خود را مـخاطب انسـان‌ها می‌دانـم و  در کـمال ادب و احـترام تقـاضا دارم تا افـتخار شـنیدن و دانسـتن هـر گونه نظر ، انـتقـاد یا پرسـشی از سـوی شـما را داشته باشـم و در بهـبودی سـایت هـمواره بـکوشـم. امـیـدوارم در این راه مـوفق شـوم. رونق کـسب و کار شـما موجب تـوفیـق این سـایت اسـت به شـرط آن که مفـید واقـع شـود. «ابـزار خـدمت بـودن» آرزوی بزرگـیسـت که با خوانـدن پیـام یـکایـک شـما کاربران عـزیز و اعـضای محـترم به دسـت خواهـم آورد و در بهـسازی این سـایت و خـدمـت بیـشتر به کار خواهـم گـرفـت. «حــتماً پــیام شــما خـوانـده می‌شـود چـون بسـیار برای مـا مـهـم اسـت» بـا تـشــکر از وقـت و عنایت  شـما (سـرکار محتـرم / جناب‌عالی)


فـرم تـمــاس

(*) علامت سـتاره بیانگر این است که پر نمودن اطلاعات آن پنـجره الزامی است.

54.224.172.145